Bożena Jach – Okręg nr 13 Mierzęcice Osiedle

Mężatka, lat 58. Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Nauczyciel z 40-letnim stażem pracy, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach. Od urodzenia mieszkanka Osiedla w Mierzęcicach. Radna Gminy Mierzęcice w latach 1998 – 2002 – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia. Obecznie członek Rady Sołeckiej Mierzęcice Osiedle. Od 1 września 2018 roku emerytka. Bezpartyjna.

Szanowni Państwo!

21 października 2018 roku będziemy podejmowali decyzję, kto następne pięć lat będzie sprawował zaszczytny, ale także zobowiązujący mandat Radnego Gminy Mierzęcice.

Bycie Radnym to przede wszystkim obowiązek godnego reprezentowania mieszkańców oraz skuteczne działania na rzecz dobra wspólnego.

Opinie i sugestie mieszkańców Osiedla Mierzęcice stanowią dla mnie drogowskaz do tego, co należy w pierwszej kolejności zmienić i jakie są priorytety i potrzeby mieszkańców.

Jeśli obdarzycie mnie zaufaniem i powierzycie zaszczytną funkcję Radnej Gminy Mierzęcice, będę pracowała na rzecz rozwiązania problemów , którymi żyją mieszkańcy naszego Osiedla i Gminy.

W Sołectwie Mierzęcice Osiedle są to:

  • utrzymywanie porządku i czystości na terenie sołectwa,
  • ścisła współpraca z Sołtysem, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Szkołą Podstawową nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach, Gminną Biblioteką Publiczną w Mierzęcicach, organizacjami i stowarzyszeniami w Gminie i poza nią.
  • Plac zabaw dla dzieci. Rozbudowa, stałe doposażanie i utrzymywanie urządzeń w należytym stanie technicznym, konserwacja i przeglądy.
  • stworzenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
  • modernizacja hali sportowej lub budowa nowego obiektu kultury dla mieszkańców – stworzenie bazy do działań kulturalnych i społecznych.
  • pozyskiwanie środków zewnętrznych ( programy, projekty)
  • organizacja cyklicznych festynów i zajęć dla mieszkańców Osiedla , celem ożywienia życia kulturalnego ,
  • współpraca z policją celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Osiedla i Gminy. Montaż kamer internetowych .

PROSZĘ PAŃSTWA O GŁOS!