Program wyborczy KWW Anny Jaskólskiej – Skuteczni dla Gminy

Gościnna Gmina Mierzęcice – Czas na zmiany

Mieszkańcy naszej gminy są dla nas najważniejsi, dlatego stawiamy na skuteczną realizację ich potrzeb.

Chcemy, by Gmina Mierzęcice jak najlepiej wykorzystywała swoje walory. A tych jest mnóstwo! Mamy bogatą przyrodę i dziedzictwo kulturowe, dogodne położenie komunikacyjne oraz wspaniałych ludzi. Bliskość Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice oraz Zalewu Przeczycko-Siewierskiego sprawia, że nasza gmina jest atrakcyjnym miejscem do inwestycji i rozwoju turystyki. Z kolei rozwinięta infrastruktura, piękne ukształtowanie terenu i sąsiedztwo dużych ośrodków miejskich powoduje, że jest też dobrym miejscem do życia i zakładania rodziny.

Mamy pomysł na to, aby Gmina Mierzęcice w pełni wykorzystała swoje atuty. Oto najważniejsze zadania, które zamierzamy zrealizować:

I
GMINA DLA MIESZKAŃCÓW – PRZYJAZNY I RZETELNY URZĄD

 1. Usprawnienie systemu informowania mieszkańców gminy:
  – powiadomienia SMS,
  – modernizacja strony internetowej,
  – częstsze aktualizacje witryny Urzędu Gminy,
 2. Większa przejrzystość pracy władz gminnych:
  – organizacja otwartych spotkań mieszkańców z wójtem i radnymi,
  – transmisje na żywo z sesji Rady Gminy w Internecie,
 3. Wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego, aby mieszkańcy mogli sami decydować o inwestycjach w swoich sołectwach,
 4. Zacieśnienie współpracy z sołtysami w celu wykorzystania ich doświadczenia oraz wiedzy o sołectwach,
 5. Dopuszczenie mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych i skuteczniejsze informowanie o prowadzonych konsultacjach,
 6. Ułatwienie dostępu do informacji publicznej:
  – zwiększenie ilości informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy,
  – poprawa przejrzystości i intuicyjności BIP,
 7. Współpraca z działającymi na terenie Gminy Spółkami Wspólnot Gruntowych, wspólnotami mieszkaniowymi, stowarzyszeniami, klubami oraz grupami lokalnymi,
 8. Odbudowa relacji partnerskich ze Starostwem Powiatowym w Będzinie, Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym, Powiatowym Zarządem Dróg, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Lokalną Grupą Działania „Brynica to nie granica”.

II
ROZWÓJ I INFRASTRUKTURA

 1. Współpraca z GTL ,Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz sąsiednimi gminami i organizacjami pozarządowymi w celu rozwoju infrastruktury,
 2. Pozyskanie inwestorów zewnętrznych, tworzących nowe miejsca pracy oraz stworzenie dla nich warunków do szybkiego i skutecznego inwestowania:
  – powołanie Biura Obsługi Inwestorów,
  – stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej,
  – aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 3. Rozwój budownictwa mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego:
  – wyznaczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
  – uzbrajanie działek,
  – zachęcanie nowych mieszkańców do osiedlania się w gminie,
  – budowa mieszkań socjalnych i komunalnych,
 4. Skuteczne pozyskiwanie środków europejskich i regionalnych:
  – intensyfikacja starań o pozyskanie środków UE, krajowych, wojewódzkich i z innych źródeł zewnętrznych na rozwój Gminy Mierzęcice i jej mieszkańców,
  – utworzenie punktu informacyjnego funduszy zewnętrznych dla mieszkańców i przedsiębiorców,
  – kontynuacja rozpoczętych projektów,
 5. Zrównoważony rozwój sołectw,
 6. Dostosowanie targowiska do potrzeb handlowców i mieszkańców.

III
BEZPIECZEŃSTWO

 1. Inwestycje w infrastrukturę drogową, aby mieszkańcy nie musieli wciąż jeździć po dziurawych, nieoświetlonych i zalanych wodą ulicach;
  – remonty oraz budowa dróg i chodników,
  – współpraca z GDDKiA oraz Powiatowym Zarządem Dróg w celu sukcesywnych remontów dróg, których są właścicielami,
  – budowa ścieżek rowerowych i spacerowych,
  – likwidowanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,
 2. Przeniesienie nadmiernego ruchu z Drogi Krajowej nr 78 na Drogę Ekspresową S1,
 3. Montaż ekranów akustycznych przy drodze ekspresowej,
 4. Budowa przejść dla pieszych,
 5. Budowa sygnalizacji świetlnej przy Urzędzie Gminy,
 6. Współpraca z Policją w zakresie zwiększenia ilości patroli,
 7. Stworzenie warunków do otwarcia w przyszłości posterunku Policji w naszej gminie,
 8. Remont oświetlenia ulicznego i instalacja energooszczędnych opraw,
 9. Konserwacja i remonty istniejących placów zabaw oraz sukcesywne doposażanie w nowe urządzenia,
 10. Współpraca i doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Mierzęcice.

IV
EDUKACJA, OPIEKA ZDROWOTNA I SPOŁECZNA

 1. Prowadzenie racjonalnej polityki oświatowej,
 2. Wspieranie rozwoju uzdolnionych uczniów poprzez przyznawanie stypendiów naukowych,
 3. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków zewnętrznych,
 4. Edukacja ekologiczna wśród najmłodszych w celu utrwalenia pozytywnych zachowań odnośnie otaczającej przyrody i jej ochrony,
 5. Zwiększenie aktywności Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 6. Utworzenie większej ilości miejsc w żłobku oraz w przedszkolach,
 7. Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów,
 8. Dofinansowanie akcji profilaktycznych,
 9. Otwarcie klubów Senior+.

V
SPORT, KULTURA I REKREACJA

 1. Wykorzystanie i wypromowanie walorów turystycznych zbiornika Przeczycko-Siewierskiego oraz rzeki Czarna Przemsza;
  – współpraca z Sanepidem w zakresie badań jakości wody w okresie letnim,
  – stworzenie nowych możliwości korzystania ze zbiornika,
  – wykonanie szczegółowych map informujących o ośrodkach wczasowych, przystaniach, gospodarstwach agroturystycznych na terenie Gminy Mierzęcice,
  – współpraca z WOPR,
  – wykonanie plaży i zabezpieczenie atrakcji sportowych na brzegu,
  – współpraca z klubami żeglarskimi,
  – stworzenie oferty turystyki weekendowej,
  – wykorzystanie walorów turystycznych rzeki Czarna Przemsza oraz istniejących źródeł.
 2. Realizacja drugiego etapu rewitalizacji terenów powojskowych w Mierzęcicach Osiedlu:
  – Stworzenie bazy sportowej i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (hala sportowa, korty tenisowe),
  – budowa flow parku,
 3. Budowa sal gimnastycznych w Przeczycach i Toporowicach oraz boiska wielofunkcyjnego w Boguchwałowicach,
 4. Reaktywacja klubu sportowego „Zapora” wraz z remontem infrastruktury,
 5. Wspieranie działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy Mierzęcice oraz modernizacja i unowocześnianie obiektów sportowych,
 6. Wspieranie inicjatyw Mieszkańców w dziedzinie kultury,
 7. Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej:
  – mobilny Dom Kultury, czyli organizacja w sołectwach wydarzeń artystycznych, zarówno amatorskich, jak i profesjonalnych,
  – dalsze organizowanie Śniadań na trawie w sezonie letnim,
  – letnie kino plenerowe,
  – wieczorki taneczne dla seniorów,
 8. Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz innymi organizacjami działającymi w sferze kultury. Opracowanie corocznego kalendarza imprez gminnych na terenie sołectw,
 9. Wspólne tworzenie i dbanie o kulturę, zdrowie, sport i rekreację poprzez tworzenie kół zainteresowań i promowanie utalentowanych mieszkańców.

VI
PROMOCJA

 1. Opracowanie i wdrożenie strategii promocji Gminy Mierzęcice:
  – realizacja programów: „Inwestuj w Gminie Mierzęcice”, „Zamieszkaj w Gminie Mierzęcice”, „Wypoczywaj w Gminie Mierzęcice”,
  – stworzenie mapy gminy, folderów reklamowych oraz spotów promocyjnych,
 2. Promocja produktów i gospodarstw ekologicznych, agroturystyki i produktów regionalnych,
 3. Współpraca z GTL w zakresie promocji Gminy Mierzęcice na lotnisku,
 4. Ustawienie bilbordów przy głównych drogach do promocji atrakcji Gminy Mierzęcice oraz odbywających się w niej wydarzeń sportowych i kulturalnych,
 5. Wykorzystywanie bezpłatnych form promocji Gminy Mierzęcice w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube),

VII
AKTYWIZACJA KOBIET NA RÓŻNYCH PŁASZCZYZNACH ŻYCIA

 1. Zajęcia ruchowe i taneczne dla kobiet w każdym wieku,
 2. Organizacja spotkań ze znanymi kobietami.
 3. Organizacja warsztatów kulinarnych, a także innych zajęć zgodnych z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez mieszkańców,
 4. Weekendy z urodą (pokaz makijażu, pielęgnacji twarzy, ciała itp.),
 5. Coaching specjalnie dla kobiet – uczenie asertywności, skuteczności w podejmowaniu działań, pewności siebie,
 6. Profilaktyka zdrowia – spotkania ze specjalistami i badania profilaktyczne,
 7. Aktywizacja zawodowa kobiet i pomoc w powrocie na rynek pracy.

VIII
POROZMAWIAJ Z NAMI

Jesteśmy otwarci na głos mieszkańców, dlatego liczymy, że podzielą się Państwo z nami swoimi potrzebami i sugestiami co powinno powstać w gminie i co powinno się w niej zmienić. Razem działamy skutecznie!